Vedtægter

Love og vedtægter for Munkebo Antennelaug 

§1

Foreningens navn er Munkebo Antennelaug (M.A.L.) SE nr. 18 03 47 35

§2

Foreningens hjemsted er Munkebo, Kerteminde kommune

§3

Foreningens formål er: Etablering og drift af et fællesantenneanlæg, med det formål at modtage radio og fjernsynsprogrammer fra ind og udland, og formidle dem til medlemmerne, samt distribution af andre elektroniske signaler.

§4

Som medlem kan optages såvel lejere som husejere indenfor dækningsområdet.

Enhver som tilsluttes foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen, og indtrædende medlem betaler et tilslutningsafgift som fastsættes af bestyrelsen.

Dersom et medlem ønsker udmeldelse af foreningen, skal det ske med 14 dages varsel til udgangen af et kvartal.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig i januar kvartal. Der indvarsles hertil senest 14 dage før, ved annoncering i Lokalavisen. Såfremt vedtægtsændringer er foreslået, skal det anføres i indkaldelsen som dagsordenpunkt.

Den ordinære dagsorden skal omfatte.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Evt. indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af 2 stk. bilagskontrollanter.
 8. Valg af 1 stk. bilagskontrollantsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger i spørgsmål som er optaget på dagsordnen.

Spørgsmål som ønskes optaget på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under punkt 4, når krav er fremsendt en uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 20% af medlemmerne skriftligt fremsender krav herom, og vedlagt en dagsorden for generalforsam-lingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at kravet er kommet bestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering i lokalavisen senest 14 dage før afholdelse.

Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Den til enhver tid lovlige indvarslede ordinære, som ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

Dog kræves, beslutning af vedtægtsændringer, at disse er opført som punkt på dagsordnen, og at mindst 60% af de tilstedeværende stemmer for beslutningen. Kun medlemmer der har betalt medlemskontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert tilsluttet medlem har en stemme, bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, kasserer, sekretær, og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. På lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.

Der skal vælges 2 bilagskontrollanter, samt 1 bilagskontrollantsuppleant hvert år.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt. Det står bestyrelsen frit, om de vil konstituere sig på ny.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte 1 bestyrelsesmedlem mener det nødvendigt, bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede heraf enten formand eller kasserer.

§7

Til dækning af foreningens drift opkræves et kontingent sammensat som følger:

 1. Kontingent til dækning foreningens udgifter, og eventuelle hensættelser    til kommende investeringer. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
 2. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud sammen med programafgift.
 3. Bestyrelsen kan tilkøbe sig assistance til opkrævning af kontingent og afgifter, samt driftmæssig assistance af en hver art.
 4. Ved salg af ejendom eller flytning fra lejlighed, overtager ny ejer/lejer andelen med dens forpligtelser. Undlades det at give meddelelse om skift ophører foreningens pligt til at levere signal til ejendommen, og stikket afbrydes i stander.

Bestyrelsen er berettiget til at optage lån til finansiering af Antennelaugets drift og investeringer. Antennelauget

hæfter kun for sine forpligtelser med den tilhørende formue. Der påhviler ikke Antennelaugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Antennelauget forpligtes i alle forhold, herunder ved optagelse af lån og pantsætning, ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 skal være formanden og kassereren.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Alle forpligtelser og krav ophører gensidigt ved fraflytning, såfremt medlemmet intet økonomisk mellemværende har med foreningen. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 14 dages varsel. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalte bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.

§8

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen er kontingentfri.

Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisorerne inden udgangen februar måned.

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted. Når revisionen ønsker det.

Eksemplar af årsregnskabet kan afhentes hos kassereren.

§9

Foreningen kan ophæves, hvis det bestemmes, ved almindelig flertalsbeslutning mellem de fremmødte på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med maksimalt 3 måneders mellemrum.

Udmeldelse kan ikke finde sted mellem de 2 generalforsamlinger.

Når foreningens opløsning er gyldigt vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvorledes et eventuelt under- eller overskud fordeles ved opløsning.

§10

Munkebo Antennelaug forpligter sig til at etablere og sikre medlemmerne forsyning af antennesignal på teknisk forsvarlig måde, men påtager sig intet ansvar for udefra kommende driftsforstyrrelser.

Bestyrelsen kan ikke administrativt disponere udover hvad kontingentet dækker, eller pålægge medlemmerne ekstra ydelser senere hen, uden at dette er vedtaget på generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder fornødent.

Alle skader og fejl ved anlægget skal omgående anmeldes til bestyrelsen, og bestyrelsen sørges for normal forsyning genoprettes. Bestyrelsen træffer afgørelse om en opstået skade skal anmeldes til forsikringsselskabet.

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab ved skade, er under alle omstændigheder udelukket.

Munkebo Antennelaugs tilsynsførende og reparatører har til enhver tid, evt. mod legitimation, adgang til installationerne.

Det er en betingelse for modtagelse af signaler, at modtageren er medlem af foreningen.

Ophører et medlemskab, eller slettes et medlem af foreningen har Munkebo Antennelaug ret til at afbryde signalforbindelsen. Såfremt forbindelsen på et senere tidspunkt genoprettes, har Munkebo Antennlaug ret til at kræve sine udgifter såvel i forbindelse med afbrydelsen som ved genoprettelsen betalt.

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele deraf, så længe de er tilsluttet anlægget.

Afbenyttelse af antennestik uden tilmelding betragtes som bedrageri, og medfører anmeldelse. Eventuelle skader, samt udgifter for medlemmerne i forbindelse med et ulovligt indgreb eller hærværk, vil blive afkrævet skadevolderen.

Ved nyetablering betales der en tilslutningsafgift, til dækning af etableringsomkostningerne. Beløbet fastsættes af Bestyrelsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2013.