Referat fra generalforsamling den 13. marts 2013

Formand Henry Poulsen indledte generalforsamlingen i henhold til cialis dagsordenen.

Punkt cialis online 1:

Valg af dirigent, som igen i år blev Bjarne Dambro. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via indkaldelse via lokalavisen.

Punkt 2:

Nedsættelse af stemmeudvalg. Valgt fra de fremmødte blev Asger Larsen og Peter Heiden, samt Michael Hewalo fra bestyrelsen

Punkt 3:

Formandens beretning ved formand Henry Poulsen.

Vi startede året med et bestyrelsesmøde, hvor vi bød det nye bestyrelsesmedlem Claus Hansen velkommen. Vi har været til møde den 27. september 2012 i Horsens til Stofas Programdag, hvor de forskellige programudbydere fremlagde deres nyheder, tv-programmer og priser for 2013.

Vi havde møde med Stofa den 12. oktober 2012, hvor det blev besluttet at der skal udskiftes nogle splitbåndsforstærkere i anlægget til super bredbåndsforstærkere. Udskiftningen skal ske i det første kvartal af 2013.

Derudover blev der forelagt forslag til vores forsyningsmulighed. Skal vi genetablere Munkebo Antennelaugs Hovedstation? Konklusionen blev at vi forsat vil have fælles hus med 78 Øst.

Fremover modtager vi tv fra Dalum. (Vi er den 9. antenneforening som modtager signal fra Dalum).

Endvidere fremlagde Stofa muligheden for at de overtager administration og medlemsopkrævning af tv-pakker.

Så har vi sagt farvel til bestyrelsesmedlem Poul Erik Christensen, som er flyttet fra vores område. Indtrådt i bestyrelsen er suppleanten Keld Pedersen.

Vi har med nogen forsinkelse fået en ny hjemmeside.

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 4:

Regnskab ved kasserer Knud Skafte.

Regnskabet for 2012 fremvisende et overskud på kr. 422.862, samt en balance på kr. 1.619.673. Endvidere fremvistes regnskab for Internet fremvisende et overskud på kr. 536.941 (heraf overført til Munkebo Antennelaug kr. 187.116), samt en balance på kr. 235.633.

Regnskabet vil være tilgængeligt på hjemmesiden.

Efter nogle spørgsmål til omkostningerne i forbindelse med Internet-delen, som bestyrelsen besvarede med at det ikke var muligt at få billigere, godkendte generalforsamlingen regnskabet.

Budget for 2013 med et forventet overskud på kr. 223.000 blev gennemgået. Der var stor spørgelyst til tallene, som til dels blev besvaret af kassereren. Her efter blev det taget til efterretning.

Punkt 5:

Fremlæggelse af nyt Tv-udbud gældende fra den 9. april 2013, dertilhørende pakkepriser gældende fra den 1. juli 2013.

Tom Andersen fra Stofa gennemgik de ændringer som vil ske pr. 9. april 2013. Pakkeoversigter blev omdelt til de fremmødte. Priserne vil fra 1. juli 2013 være pakke 1 kr. 109,00 pr. måned, pakke 2 kr. 275,00 pr. måned og pakke 3 kr. 430,00 pr. måned.  Herudover vil det også være muligt at købe tillægskanaler, dog minimum 4 af gangen. (Vil også kunne ses på hjemmesiden i nær fremtid). Han fremhævede at løsningen havde trukket i langdrag, idet der ikke havde været kapacitet på Stofa’s netværk til de ønskede ændringer, men at der nu er fundet den rette tekniske løsning. Denne løsning er endvidere omkostningsfri for Munkebo Antennelaug, dog mod en forlængelse af opsigelse af samarbejdet mellem Munkebo Antennelaug og Stofa.

Prisen for den store pakke er væsentligt dyrere end i dag, men denne indeholder også dyre sportskanaler mv. Desuden er pakke 2, hvilket i dag stort set svarer til den gamle pakke 2 meget konkurrencedygtig, idet den sammenlignet med priserne for 2012, faktisk er billigere end i dag. Dette skyldes samarbejdet med de andre antenneforeninger.

Omstillingen den 9. april 2013, indebærer at alle husstande skal søge kanaler på ny denne dato. Husstande som i dag har pakke 1 (lille) vil denne dato også kun have den nye pakke 1. Husstande som i dag har pakke 2 (stor) vil modtage alt, altså pakke 3. Der skal dog vælges pakke inden udgangen af juni, hvilket sker vederlagsfrit. Der vil desuden blive udsendt materiale herom direkte fra Stofa.

Den nye løsning indeholder desuden den løsning, at vi desuden bliver 100% adskilt fra Antennelaug 78 Øst, hvilket har været til diskussion i årevis.

Endvidere overtager Stofa administrationen af tv-pakker mv., samt opkrævninger fra den 1. juli 2013. Dette giver en indgang for alle brugere, nemlig Stofa’s kundeservice, samt deres hjemmeside.

Der blev i den forbindelse givet udtryk for lange svartider i kundeservice, hvilket blev afvist af Stofa. Dette var rigtigt for et års tid siden, men i dag er den gennemsnitlige svartid ca. 1 minut.

Generalforsamlingen udtrykte generel tilfredshed med mulighederne.

Punkt 6:

Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til nye vedtægter.

Med enkelte ændringer i §5 og §6, samt bortfald af §10. Samt §11 ændret til §10. Blev bestyrelsens forslag godkendt af generalforsamlingen.

De nye vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Punkt 7:

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der var genvalg til kasserer Knud Skafte, samt Michael Hewalo.

Punkt 8:

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Der var genvalg til John Jørgensen, samt nyvalg af Lars Gregersen.

Punkt 9:

Valg af 2 bilagskontrollanter.

Der var genvalg til Ole Knudsen og Asger Larsen.

Punkt 10:

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant.

Der var genvalg til Poul Erik Christoffersen.

Punkt 11:

Eventuelt.

Der var ros til den nye hjemmeside, som folk ser frem til at se udviklingen på i fremtiden.

Der var en del tekniske spørgsmål til Stofa’s fremmødte, som blev besvaret bedst muligt. Herfra kan nævnes at Stofa stiller internetopkobling (lav hastighed) gratis til rådighed til ip-telefoni, samt internet. Endvidere kan nævnes problemer med udfald på digitale kanaler, hvor Stofa kan tilbyde gennemgang af husstandens installationer for kr. 199,00. Udbedringer vil dog skulle betales, såfremt man ikke selv kan lave dem.

Stofa vil endvidere indkalde til ”Frikadelle-møde” i maj måned. Forventeligt til afholdelse i hallen. Nærmere info herom senere.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning. Tak for i aften.

Stofa var afslutningsvis vært ved en lodtrækning med sponsorgaver mellem de fremmødte.

Referent: Bestyrelsesmedlem/sekretær Claus Thor Hansen.

buy cialis

cialis

Comments are closed.