Love og vedtægter for Munkebo Antennelaug

§1

Foreningens navn er Munkebo Antennelaug (M.A.L.) SE nr. 18 03 47 35

§2

Foreningens hjemsted er Munkebo, Kerteminde kommune

§3

Foreningens formål er: Etablering og drift af et fællesantenneanlæg,
med det formål at modtage radio og fjernsynsprogrammer fra ind og udland, og formidle
dem til medlemmerne, samt distribution af andre elektroniske signaler.

§4

Som medlem kan optages såvel lejere som husejere inden for dækningsområdet.
Enhver som tilsluttes foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen,
og indtrædende medlem betaler en tilslutningsafgift som fastsættes af bestyrelsen.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig inden udgangen af maj måned. Der indvarsles hertil senest
14 dage før, ved annoncering på foreningens hjemmeside og eventuelle SoMe.
Den ordinære dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab og budget.
 4. Evt. indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af registreret/statsautoriseret revisionsfirma.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger i spørgsmål som er optaget på dagsordenen.
Spørgsmål som ønskes optaget på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen
under punkt 4, når krav er fremsendt senest en uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 20% af
medlemmerne skriftligt fremsender krav herom, og vedlagt en dagsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at kravet er kommet
bestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering på foreningens
hjemmeside og eventuelle SoMe senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingen træffer afgørelse
ved simpelt stemmeflertal. Den til enhver tid lovlige indvarslede ordinære, som ekstraordinære general-
forsamling er beslutningsdygtig. Dog kræves, beslutning af vedtægtsændringer, at disse er opført som
punkt på dagsordenen, og at mindst 60% af de tilstedeværende stemmer for beslutningen. Kun medlemmer
der har betalt medlemskontingent, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert tilsluttet medlem har en
stemme, bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med, formand,
kasserer og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. På lige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal
afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt. Det står
bestyrelsen frit, om de vil konstituere sig på ny. Såfremt der ikke forefindes valgte suppleanter, kan bestyrelsen
supplere sig selv, dog således at de ej valgte, er på valg på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf
enten formand eller kasserer.

§7

Til dækning af foreningens drift opkræves et kontingent sammensat som følger:

 1. Kontingent til dækning foreningens udgifter, og eventuelle hensættelser til kommende investeringer,
  fastsættes af bestyrelsen ud fra godkendt budget, samt evt. udefrakommende ændringer i regnskabsåret.
  Forhøjelse af kontingentet skal herefter fremlægges og godkendes på førstkommende generalforsamling.
 2. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud sammen med programafgift.
 3. Bestyrelsen kan tilkøbe sig assistance til opkrævning af kontingent og afgifter, samt driftsmæssig
  assistance af en hver art.

Bestyrelsen er berettiget til at optage lån til finansiering af Antennelaugets drift og investeringer. Antennelauget
hæfter kun for sine forpligtelser med den tilhørende formue. Der påhviler ikke Antennelaugets medlemmer eller
bestyrelse nogen personlig hæftelse. Antennelauget forpligtes ved optagelse af lån og pantsætning, ved underskrift
af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 2 skal være formanden og kassereren.
Formand og kasserer har hver prokura som enkeltperson, og er i den daglige drift bemyndiget til at tegne foreningen
i økonomiske anliggender, samt til at disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger,
herunder netbank, mobilbank og betalingskort.

Alle forpligtelser og krav ophører gensidigt ved fraflytning, såfremt medlemmet intet økonomisk mellemværende
har med foreningen. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 14 dages varsel. Udmeldelse af foreningen
berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalte bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.

§8

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af revisorerne inden generalforsamlingen.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.
Eksemplar af årsregnskabet kan findes på foreningens hjemmeside.

§9

Foreningen kan ophæves, hvis det bestemmes, ved almindelig flertalsbeslutning mellem de fremmødte på 2
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med maksimalt 3 måneders mellemrum.
Udmeldelse kan ikke finde sted mellem de 2 generalforsamlinger.
Når foreningens opløsning er gyldigt vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvorledes et
eventuelt under- eller overskud fordeles ved opløsning.

Love og vedtægter for Munkebo Antennelaug

§10

Munkebo Antennelaug forpligter sig til at etablere og sikre medlemmerne forsyning af antennesignal på teknisk
forsvarlig måde, men påtager sig intet ansvar for udefra kommende driftsforstyrrelser.
Bestyrelsen kan ikke administrativt disponere udover hvad kontingentet dækker, eller pålægge medlemmerne
ekstra ydelser senere hen, uden at dette er vedtaget på generalforsamlingen.
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder fornødent.
Alle skader og fejl ved anlægget skal omgående anmeldes til bestyrelsen, og bestyrelsen sørger for normal forsyning
genoprettes. Bestyrelsen træffer afgørelse om en opstået skade skal anmeldes til forsikringsselskabet.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab ved skade, er under alle
omstændigheder udelukket.
Munkebo Antennelaugs tilsynsførende og reparatører har til enhver tid, evt. mod legitimation, adgang til
installationerne.
Det er en betingelse for modtagelse af signaler, at modtageren er medlem af foreningen.
Ophører et medlemskab, eller slettes et medlem af foreningen har Munkebo Antennelaug ret til at afbryde
signalforbindelsen. Såfremt forbindelsen på et senere tidspunkt genoprettes, har Munkebo Antennelaug ret til at
kræve sine udgifter såvel i forbindelse med afbrydelsen som ved genoprettelsen betalt.
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele deraf, så længe
de er tilsluttet anlægget.
Afbenyttelse af antennestik uden tilmelding betragtes som bedrageri, og medfører anmeldelse. Eventuelle skader,
samt udgifter for medlemmerne i forbindelse med et ulovligt indgreb eller hærværk, vil blive afkrævet
skadevolderen.
Ved nyetablering betales der en tilslutningsafgift, til dækning af etableringsomkostningerne. Beløbet fastsættes af
Bestyrelsen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2023.